MissionGreenFuels projekter

Dansk Center for Energilagring (DACES) varetager nu i alt 10 projekter i partnerskabet MissionGreenFuels, hvor DaCES er en del af sekretariatet.

Gennem mere end to år har Dansk Center for Energilagring været involveret i at udvikle og udmønte MissionGreenFuels. Partnerskabet er en af fire innomissioner, der samler centrale aktører fra erhvervsliv og vidensinstitutioner i missionsdrevne partnerskaber. MissionGreenFuels arbejder for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Første opgave begyndte tilbage i foråret 2021, hvor et partnerskab på tværs af 100 virksomheder, universiteter, GTS, organisationer og klynger udviklede et samlet bud på en køreplan (roadmap) for grønne brændstoffer.

Næste skridt har fokuseret på at udforme et partnerskab, der faktisk kan levere på udmøntningen af roadmappet ved at søsætte konkrete projekter. De leverer på forskellige elementer, som kan realisere udfasning af fossile brændstoffer frem mod 2030. Centralt er at komme op i skala og ned i pris, men samtidigt er der mange ubekendte og behov for store investeringer, hvor netop samarbejdet på tværs af fagligheder, industri og forskning er afgørende.

Under Pool 1 søsatte innovationsfonden 9 projekter, hvoraf DaCES understøtter 4 af dem. I Pool 2 er der kommet 12 nye projekter til, hvor DaCES understøtter 6 af disse projekter. Læs mere om projekterne, som DaCES understøtter nedenfor.

Samarbejde på tværs

DaCES er knyttet til Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). I ATV-projektet ”Guide til et resilient Danmark” samler akademiet et bredt felt af aktører omkring acceleration af den teknologiske omstilling. Aktørerne vil på tværs af faggrænser og sektorer blandt andet samle sig i missionsdrevet arbejde inden for udvalgte teknologiske områder. DaCES følger arbejdet i ATV tæt og bidrager til at udfolde og udvikle det missionsdrevne arbejde.

Projekter som DaCES understøtter i MissionGreenFuels

Pool 2

CARMA-Green Fuels (Cross Mission Carbon Management)
Projektets mål er at udvikle en strategi til bæredygtig udnyttelse af den danske biomasse. Ud fra biomassen kan man udvinde kulstof, der er en vigtig bestanddel i bl.a. produktion af grønt brændstof til skibsfart, luftfart og til dels tung landtransport. Kulstof er også vigtig i forbindelse med CCS, kulstoffangst og lagring, og CCU, kulstoffangst, lagring og anvendelse. CARMA-Green Fuels vil undersøge, hvor store mængder landbrugs- og skovbiomasse, der kan produceres i Danmark under forskellige scenarier. Projektet ser også på muligheder for at omlægge til et grønnere landbrug og på sigt at udnytte afgrøder til bioraffinering.  

DEEP (Designing Community Collaboration for Sustainable Energy Parks)
Projektet udspringer af en politisk ambition om at skabe energiparker med sol, vind og PtX i Danmark i samspil med lokalområdet. De seneste år er lokal modstand mod vedvarende energisystemer øget, fordi etableringen ofte sker i konflikt med naturbevarelse og biodiversitet. Målet for projektet er at skabe en model, hvor udviklere, investorer og kommuner i fællesskab kan designe bæredygtige energiparker. Modellen skal designes, så den inddrager forslag fra borgere og interessegrupper og tager højde for bedre biodiversitet og naturbevarelse. 

H2-SAF (Low-cost hydrogen as green fuel enabler)
Formålet med projektet er at reducere prisen på bæredygtigt brændstof til luftfart (sustainable aviation fuel, SAF) med 3-4 %, sammenlignet med e-kerosen.  Det skal gøres ved at sænke prisen på grøn brint med 15-20 %. H2-SAF arbejder med ”pulse-plating”, der er en ny elektrodebelægningsteknologi til elektroder med høj ydeevne. I projektet skal der også udvikles en ny platform for membrankarakterisering og udvælgelse og der skal skabes en bedre forståelse for korrosion i alkalisk elektrolyse for at forlænge materialernes levetid. 

PowerLBG (Development of power-to-gas technology for production of liquefied biogas for the transport sector)
Projektet arbejder med LBG, der er bæredygtigt brændstof til skibstransport. PowerLBG vil anvende strøm fra lokale vindmøller til at producere hydrogen sammen med biogas-CO2 i biogasanlæg til fremstillingen. På den måde er der ikke behov for at fange eller udskille CO2, da det allerede er til stede i biogasanlægget. Dette overflødiggør også dyre rørnet til CO2-transport. Brændstoffet bliver således produceret lokalt og er klar til brug samme sted.
Projektet vil videreudvikle og modne en teknologi til methanisering af biogas-CO2, kaldet InjectMe, og lave tests af teknologien i fuld skala Projektet skal også designe og evaluere en proceskæde for lokalt produceret LBG i biogasanlæg uden forbindelse til naturgasnettet.

PtX Infrastructure
Formålet med projektet er at evaluere danske investeringsmuligheder for brint- og CO2-infrastruktur, der kan understøtte grøn brændstofproduktion. Projektet undersøger brint og CO2-infrastruktur og lagring i Europa i forbindelse med omlægning til bæredygtig energi og PtX.
Projektet vil benytte, og udvikle på, forskellige state-of-the-art energisystemmodeller, (Balmoral, PYPSA-Eur-Sec, and TIMES). Projektets mål er at nedbryde silotænkning og sætte integrerede, sektorkoblede energisystemer i stedet. Det nationale fokus på brint og CO2 skal udvides , så Danmark bliver en del af et europæisk energisystem. 

RIGHydro (Regulatory Innovation to Incentivize Green Hydrogen)
Projektet undersøger, hvilke barrierer der er for at implementere grønne teknologier. I projektet arbejdes der på at kortlægge regulering og lovgivning på området, så de udfordringer, mange virksomheder møder i dag, reduceres. Projektet arbejder især med planlægning af den fremtidige grønne brint-infrastruktur. Det støtter design af økonomiske incitamenter til produktion og kommercialisering af grøn brint og vil også komme med forslag til, hvordan grøn brint kan få en bredere samfundsmæssig accept. RIGHydro fokuserer på at grøn brint bliver en central del af den grønne omstilling i Danmark, EU og resten af verden. 

Pool 1

COMPAS (Competitiveness on ammonia production through flexible ammonia plants and low-cost electrolysis)
COMPAS tager fat på den grønne ammoniakproduktion. Projektet undersøger de tekniske og økonomiske krav til fornyelse af elektrolyseanlægget i et fremtidigt grønt ammoniakanlæg, da teknologien sandsynligvis vil blive forbedret. Dette gøres for at minimere de tekniske risici for first movers.
Det er afgørende, at anlæggene er fleksible over for teknologiske fremskridt med hensyn til elektrolyseteknologi, da de største driftsudgifter er forbundet med elforbruget af elektrolyse. Dette projekt har derfor også fokus på integration.

GREMEOH (Green H2 and MeOH in DK – realizing cost leadership and scalability)
Et øget installationsgrundlag for PtX-anlæg til e-methanol baseret på grøn brint afhænger i høj grad af teknologileverandørernes evne til at opskalere deres produktions-, delkomponentintegration og forsyningskædekapacitet. Når det kommer til storskala elektrolysatorer til multi-MW applikationer til bl.a. e-methanol, består de største flaskehalse i evnen til at samle elektrolyserstakke med høj præcision og hastighed. For både elektrolysatorer og e-methanolanlæg er evnen til at planlægge en optimal forsyningskæde nøglen til at levere installation base i tide og optimal kvalitet. I GREMEOH skal nye forsyningskæde-, integrations- og produktionskoncepter, der er målrettet hastighed og kvalitet, bane vejen for en øget kapacitet i installerede anlæg, der anvender grøn brint til e-methanol. Designet, udviklet og fremstillet i Danmark.

COMON (Engaging Communities in the Green Fuels Transition)
I de seneste år har virksomheder og kommuner oplevet stor skepsis og bekymring fra lokale borgere og interessegrupper for etableringen af teknologier og infrastrukturer, der producerer vedvarende energi. Denne skepsis og bekymring bliver ofte til lokal modstand og leder til tidskrævende konflikter, som risikerer at aftage den grønne omstilling til det fossilfrie samfund. COMON-projektet vil udvikle et katalog for borgerinddragelse og best practises for at afbøde konflikter mellem private/offentlige organisationer og lokale borgere og interessegrupper. Projektet søger også at åbne en offentlig dialog for at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden og et engageret og demokratisk medborgerskab inden for den grønne omstilling.

PtX Sector Coupling and LCA
Projektets formål er at videreudvikle eksisterende energisystemer og LCA-værktøjer, metoder og modeller til at bestemme den optimale PtX-integration i samfundet til den grønne omstilling. Modellerne skal bruges til at vurdere de bedste placeringer af nye PtX-anlæg på baggrund af en lang række faktorer som netkapacitet, biomasse- og kulstoftilgængelighed, sektorkobling og markedsprognoser.
Baggrunden for dette projekt var to forskellige projekter med en varighed på hver 4 år: PtX-sektorkoblingen og PtX- og LCA-projektet. De er blevet kombineret med det nuværende PtX-sektorkoblings- og LCA-projekt.