Arbejdsgrupper i DaCES

Mere energi fra vedvarende energikilder nedbringer udledningen af drivhusgasser, men energi fra sol- og vindkraft varierer med vejret og skaber ubalancer mellem energiforbrug og -produktion. I et fremtidigt klimaneutralt energisystem er det ikke gangbart.

I Dansk Center for Energilagring ser vores fem arbejdsgrupper nærmere på, hvordan vi løser disse udfordringer. Der er brug for en bred vifte af energilagringsteknologier, som spiller bedst muligt sammen med resten af energisystemet og samfundet. Desuden skal vi sikre os, at vi fortsat kan udvikle og forbedre teknologierne – og det kræver forskning og uddannelse af høj kvalitet.

Derfor har de fem arbejdsgrupper i DaCES fokus på henholdsvis batterier, Power-to-X og termisk energilagring samt systemintegration og uddannelse. I grupperne sidder nogle af landets fremmeste forskere, specialister og andre eksperter fra vidensinstitutioner og virksomheder, der arbejder med energilagring. Her deler de viden samt giver og modtager faglig sparring, som kan føre til nye idéer, samarbejder og projekter. Arbejdsgrupperne arrangerer også løbende studieture, workshops og konferencer, der gør dem klogere og styrker netværket inden for deres felt.

Batterier

I Danmark er batterier essentielle for elektrificering af transportsektoren og kan stabilisere kortvarige udsving i elnettet. Litium-batterier er kommercielle, men har udfordringer som høj pris, begrænset levetid og et fremtidig råstofunderskud i forhold til behovet. Flere af arbejdsgruppens medlemmer er førende i Danmark inden for udviklingen af nye, grønnere batteriteknologier herunder flow-, salt- og koboltfrie batterier.

Termisk Energilagring

Termisk energilagring er lagring af varme eller kulde med henblik på senere anvendelse. Lagringen kan eksempelvis være i is, vand, sten, salte, metaller, olie med mere afhængig af skala, energimængde og anvendelse. Arbejdsgruppen har danske fageksperter inden for alle ovenstående termiske lagringsteknologier og byder på inspirerende, faglige diskussioner med deling af viden på tværs.

Power-to-X

Ved Power-to-X tages en form for energi og omdannes til en anden form for energi. For øjeblikket forskes der hovedsageligt i lagring som brint eller ammoniak. Disse brændstoffer kan anvendes i f.eks. luft- og skibsfart eller i den del af den tunge industri, som ikke kan elektrificeres. Brændstofferne kan også konverteres tilbage til elektricitet igen. Det gør især teknologien interessant i forhold til at balancere elnettet og udnytte den vedvarende energi optimalt, når elproduktionen er højere end efterspørgslen. Ulempen er at der med de nuværende teknologier er et konverteringstab på helt op mod 70%. Så teknologien er lovende, både i forhold til at balancere fremtidens elnet, men også i forhold til at løse udfordringerne med udledningen fra den tunge industri og transport. Men det kræver flere investeringer i forskning og innovation.

Systemintegration

Systemintegration dækker over at udnytte synergier ved fleksibelt at integrere ressourceforbrugende og -producerende samfundssektorer som el-, varme, vand-, gas-, landbrug-, transport-, industri-, affalds-, fremstillingssektoren. Kortlægning af synergipotentialer er forudsætning for at realisere dem. Den kræver intelligent, datadreven og virkelighedstro modellering af integrerede sektorer, hvilket er kompetencer, som arbejdsgruppens medlemmer i høj grad besidder.

 

Uddannelse

Hvis Danmark nu og i fremtiden skal besidde kompetencer til udvikling, produktion og implementering af fremtidens energilagring og -konvertering, er det nødvendigt, at vores uddannelsessystem imødekommer disse behov. Derfor har arbejdsgruppen været primus motor på en fleksibel master i energilagring, som fire danske universiteter nu sammen tilbyder til erfarne medarbejdere og selvstændige med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, der ønsker at skærpe eller udvide sine kompetencer.